FAG (Geodeziya Zavod, Russia)
FED 4 Type I
FED 4 Type II
FAG
FED 5, 5B, 5C
FED 'Berdsk'
FED
FED 'Siberia'
FED (Type l engraving)
FED Zarya
FED (Type II engraving)
FED (Type III engraving)
FED-Zorki (1948 and 1949)
FED (Type IV engraving)
FED (Type V engraving)
FED (Type VI engraving)
Fiumea (E. Boscoli, Italy)
FED - B
FED - C
FED - 2 Pre-series
FED - 2 Type I
FED - 2 Type II
FED- 2 Type III
FED 3Type I
FED 3Type II