Ravenscraig PhotographsJim Dunbar 1982.JPG

Motherwell Map 1990s.jpg

Ravenscraig B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-08 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-10 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-11 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-12 Coke Oven B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-13 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-14 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-15 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-17 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-19 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-21 B Crossan.jpg

Ravenscraig 01-25 Gas Holder B Crossan.jpg

Ravenscraig 1960s f.jpg

Ravenscraig 1986 (1).JPG

Ravenscraig 1986 (2).JPG

Ravenscraig 1986 (3).JPG

Ravenscraig 1986 (4).JPG

Ravenscraig 1986 (5).JPG

Ravenscraig 1986 (6).JPG

Ravenscraig 1986 (7).JPG

Ravenscraig 1986 (8).JPG

Ravenscraig 1986 (9).JPG

Ravenscraig 1986.JPG

Ravenscraig 28 july 1996.JPG

Ravenscraig c1955.JPG

Ravenscraig Coke Oven Lit June 1957.JPG

Ravenscraig From Air.jpg

Ravenscraig Model 1954.jpg

Ravenscraig ore plant B Crossan.jpg

Ravenscraig Roughing Mill 1959.jpg