Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref   Home

Cyfarfodydd a Gweithgareddau 2017.


Cofnodion a Nodiadau
Ionawr 2017

Ar Ionawr 9fed yn Yr Hen Ysgol cynhaliwyd cyfarfod busnes y Gymdeithas ac roedd nifer dda yn bresennol. Dymunodd ein Llywydd, Blwyddyn Newydd Dda i bawb a diolchodd i'r swyddogion a oedd yn ymddeol am eu gwaith fel Cadeirydd ac Ysgrifennydd dros y blynyddoedd diwethaf a dymunodd yn dda i’r tîm newydd yn y flwyddyn sydd i ddod. Diolchodd hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Gymdeithas yn enwedig ein Trysorydd sydd wedi gwneud blynyddoedd lawer o wasanaeth.
Roedd yn amser i edrych ar y digwyddiadau diweddar ac i edrych ymlaen at flwyddyn arall. Mynegodd rhai eu bod wedi mwynhau yn fawr iawn y Parti Nadolig yn Maenordy Llwyngwair ym mis Rhagfyr, ac hefyd am yr awyrgylch hyfryd oedd yno.
Darllenwyd adroddiad byr am yr ohebiaeth a dderbyniwyd yn ystod 2016, ac un o'r rhain oedd o Awstralia, wrth ddyn oedd wedi olrhain ei linach i'r teulu Watkins a oedd yn cadw y Serjeants Inn yn y 1800au, mae'n bwriadu ymweld â'r ardal yn y haf.
Trafodwyd y prosiectau yr ydym eisoes wedi dechrau a phrosiectau efallai y byddwn yn edrych arnynt yn y dyfodol.
Daeth y cyfarfod i ben gyda phaned o de a rhywfaint o amser i gymdeithasu.
Dyddiad ein Cyfarfod nesaf - Chwefror 13eg yn Yr Hen Ysgol, ein gwestai fydd Mrs Jackie Llwyd Edwards,a fydd yn siarad am "Y Teulu yn ardal Aberteifi".


Chwefror 2017
Cynhaliwyd cyfarfod yn Yr Hen Ysgol ar Chwefror 13eg, ac roedd nifer dda yn bresennol.
Cyflwynodd ein Cadeirydd y siaradwraig gwadd ar gyfer y noson sef Mrs Jackie Llwyd Edwards, a siaradodd am ei theulu yn ardal Aberteifi. Siaradodd Jackie mewn modd hamddenol am sut wnaeth ei rhieni gwrdd. Roedd ei thad yn filwr ar y pryd, ac roedd wedi treulio amser yn Burma. Disgrifiodd sut wnaeth ei rhieni setlo yn ardal Aberteifi a'r cartrefi lle roeddent yn byw, a hefyd am yr ysbryd cymunedol yr oeddent yn mwynhau pryd hynny, aeth ymlaen i ddisgrifio ei phlentyndod hapus a rhai storiâu am yr hyn roeddent yn gwneud fel plant, er bod ganddi lawer o luniau a mapiau wedi eu harddangos, siaradodd heb gymorth nodiadau. Yn ddiweddarach pan siaradodd am y siopau a busnesau a oedd yn Aberteifi adeg ei hieuenctid, roedd llawer o’r gynulleidfa yn medri hel atgofion, pawb yn cyfrannu at noson ddifyr iawn.
Yn dilyn cwpaned o de lle bu Jackie yn sgwrsio gyda llawer o'n haelodau, cynhaliwyd cyfarfod busnes, gyda Enid Cole yn y gadair.
Eitemau ar y rhaglen oedd yn tynnu rhan fwyaf o drafodaeth oedd ein taith flynyddol a’r gohebiaeth a dderbyniwyd yn ddiweddar. Bydd hyn yn cael eu drafod yn fwy manwl yn ein cyfarfod ar Fawrth 13eg, yn ogystal â arddangosfa o luniau a dogfennau a dderbyniwyd yn ddiweddar.


Mawrth 2017
Cynhaliwyd cyfarfod yn Yr Hen Ysgol ar Fawrth 13eg, gyda Enid Cole yn y gadair. Cyn i’r cyfarfod ddechrau estynnodd ein Cadeirydd ar ran y Gymdeithas ein cydymdeimlad a Ieuan Davies ar farwolaeth ei dad ac a Ken Rees ar farwolaeth ei chwaer.
Y pwnc penodol oedd y penderfyniad o gydweithio ac eraill i godi Cofeb i Myfyr Emlyn ar Rhos Glynmaen, yn agos i lle ganwyd y Pregethwr enwog. Penderfynwyd gwrdd ail drannoeth ar y rhos i drafod hyn.
Ein Trip eleni ar Fai 20fed - phenderfynwyd amserlen fel a ganlyn - Eglwyswrw - (10:30yb), i gapel Burnetts Hill (11:30) lle fydd darlith neu gyflwyniad gan hanesydd lleol ac wedyn i fwynhau lluniaeth a ddarperir gan Roberta tua (12.15 -12.30). Yna ymweld a Chofeb i’r drychineb “Garden Pit”, Landshipping, dan arweiniad Mark Cole (2yp). Oddi yno byddwn yn ymweld a amgueddfa K.P.Thomas (3yp), ac ar ein taith adref, cael pryd o fwyd yn Nantyffin , Llandysilio am tua 6yh.
Fydd ein cyfarfod nesaf nos Lun, Ebrill 10fed yn Yr Hen Ysgol.
Ein siaradwr gwadd fydd Mr Conwy Davies - “Bywyd yn y Wyrcws 19eg Ganrif”.


Ebrill 2017.
Yn ein cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Llun, Ebrill 10fed roeddem yn siomedig na allai ein siaradwr Conway Davies, fod gyda ni oherwydd salwch aelod o'i deulu.
Ein trip ar Mai 20fed cafodd ei drafod yn gyntaf, eglurodd Enid ei bod yn gobeithio llogi bws Ysgol y Preseli (cyngor) ar gyfer ein Trip, os fydd ein cofrestriad yn llwyddiannus. Eglurodd hefyd mae o ganlyniad i'r gwaith sy'n cael ei wneud ger amgueddfa K.P.Thomas bydd y safle ar gau i'r cyhoedd ar Fai 20fed.
Amlinellodd lleoliadau eraill o ddiddordeb, Gwinllan yn Martletwy; / Gerddi Castell Upton, Cosheston / Castell Caeriw a’r Felin / Arberth - Cofeb Myfyr Emlyn - Amgueddfa Arberth.
Penderfynwyd ymweld Arberth. Nododd Enid y byddai Roberta yn darparu lluniaeth ar ôl i ni ymweld â Chapel Burnetts Hill i wrando ar Robert Scourfield neu Glen Johnson, byddwn wedyn yn teithio i weld Cofeb (trychineb) “Garden Pitt”, Landshipping, dan arweiniad Mark Cole. Dylem fod yn Arberth yn fuan ar ôl 3yp. Ac yna mynd am bryd o fwyd yn Nantyffin Motel, Llandysilio.
Prosiect Cofeb Myfyr Emlyn – Fe wnaeth Enid sôn am y diweddaraf, yr hyn a oedd wedi ei benderfynu o ganlyniad i'r cyfarfod ger y safle ar Rhos Glynmaen, lle wnaeth deg o'n haelodau ac eraill gwrdd ar Fawrth 15fed, mae safle y gofeb arfaethedig wedi ei ddewis a charreg addas wedi ei ddarganfod.
Edrychwyd ar dri safle a phenderfynwyd yn unfrydol mae y lleoliad gorau oedd ar ymyl y ffordd - pen feidr Tynewydd. - OS Grid= SN14683 35200.
Gofynnwyd i'r aelodau awgrymu siaradwyr ar gyfer rhaglen 2018. Bydd hyn i'w hystyried mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.
Yn dilyn y cyfarfod busnes, dangoswyd ffilm o’r 1960au, trwy garedigrwydd John Evans.
Fydd ein cyfarfod busnes nesaf ar Fai 8fed yn Yr Hen Ysgol. (Noswaith Aelodau).


Mai 2017
Cyfarfod mis Mai. Cyn i’r cyfarfod ddechrau estynnodd ein Cadeirydd ar ran y Gymdeithas ein cydymdeimlad a Delyth Davies ar farwolaeth ei thad.
Trafodwyd ein trip sydd ar 20fed o Fai. Roedd ein Cadeirydd wedi llogi y bws mini ar gyfer ein Trip a byddwn yn ymweld a llefydd ger Martletwy a Arberth.
Roedd prosiect Cofeb Myfyr Emlyn yn flaenllaw yn ein trafodaeth a hefyd ein llyfr yr ydym yn gobeithio ei gynhyrchu.
Roedd dim ffilm i’w ddangos y mis hwn (Mai), ond bydd yn y dyfodol, ffilm neu arddangosion eraill yn dilyn cyfarfodydd pan na fydd siaradwr gwadd.
Ar ddydd Gwener Mai 19, fe wnaeth Arnold Rogers o Melbourne, Awstralia ymweld â ni, roedd eisiau gweld y ‘Serjeants Inn’ gan mae ei hynafiaid oedd yn cadw'r tafarn mwy na chan mlynedd yn ôl, ac i weld beddau y teulu ym mynwent yr Eglwys. Roedd wrth ei fodd gael cwrdd ac aelodau o'n Cymdeithas yn Caffi Celt (Carnhuan) ac yn ddiweddarach y croeso dderbyniodd gan Sarah Jane Absolom a’i theulu, perchnogion presennol y’Serjeants Inn’.
Bu Arnold Rogers gyda ni hefyd trannoeth ar ein taith blynyddol. Eleni aethom gyntaf i gapel ‘Burnetts Hill’ i wrando ar sgwrs gan Robert Scourfield, hanesydd lleol.
Ar ôl mwynhau te a chacennau hyfryd a ddarparwyd gan Roberta a’r Teulu, aethom i ‘Landshipping’ o dan arweiniad Mark Cole, i weld y Gofeb i'r 40 o bobl a fu farw ar Chwefror 14, 1844 pan dorrodd y môr i mewn i'r pwll glo y ‘Garden Pit’.
Oddi yno, ac ar ein ffordd adref aros am ychydig yn Arberth pan aeth rhai i'r amgueddfa ac eraill bori’r siopau ac ati. Cyn gadael Arberth aeth rhan fwyaf ohonom i ymweld â chapel Bethesda ac i weld y gofeb drawiadol i Myfyr Emlyn a chael yr hanes gan y Parch Chris Rees, gweinidog presennol Capel Bethesda.
Ar ein ffordd adref aethom i Nantyffin, Llandysilio a mwynhau pryd o fwyd hyfryd.
Diolch i bawb a helpodd i wneud y diwrnod yn brofiad pleserus.
Fydd ein cyfarfod nesaf Nos Lun, Mehefin 12fed, yn Yr Hen Ysgol, am 8yh - Siaradwr Gwadd – Mr Emyr Phillips, Cilgerran.


Mehefin 2017
Cynhaliwyd ein cyfarfod Nos Lun Mehefin 12fed. Daeth tyrfa dda o aelodau i wrando ar Mr Emyr Phillips yn siarad am hanes Chwareli Cilgerran. Croesawyd ef gan ein Cadeirydd Enid Cole a wnaeth Beatrice Davies ddiolch i Emyr am yrru'r bws ar ein trip blynyddol yn mis Mai, diolchodd hefyd Brenda; Enid a Mark am ei gwaith.
Fe wnaeth Emyr rhoi disgrifiad manwl o’r chwareli a’r bobl oedd yn gysylltiedig a chwareli Cilgerran, sut yr oeddent yn defnyddio'r afon a'r rheilffordd i gludo'r cynnyrch i’w cwsmeriaid. Hefyd esboniodd y ffordd o weithio ac enwau y chwareli niferus sydd yn yr ardal. Roedd ganddo luniau o’r cynnwys sydd i’w weld heddiw yn maenordai ac adeiladau eraill lleol.
Ar ôl yr araith, mwynhawyd paned o de, lle bu Emyr yn siarad a’n haelodau am ei ddiddordebau niferus.
Cynhaliwyd cyfarfod busnes wedyn. Roedd Ieuan James wedi dod yn arbennig i drafod y prosiect Myfyr Emlyn. Ac roedd ganddo fodel o'r geiriad arfaethedig ar ffurf gwaith celf a baratowyd gan Elin Owen i ddangos i’n haelodau, cafodd dderbyniad ffafriol.
Trafodwyd siaradwyr ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac mae rhai wedi eu archebu yn barod, ac er fod yr haf heb gyrraedd yn iawn mae’r Gymdeithas wedi dewis sut a ble i ddathlu y Nadolig.
Dyddiad ein cyfarfod nesaf Nos Lun, Gorffennaf 10fed am 7.30yh yn Yr Hen Ysgol.


Gorffennaf 2017
Fe wnaeth Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a’r Fro gynnal cyfarfod busnes yn Yr Hen Ysgol ar nos Lun Gorffennaf 10fed.
Oherwydd gwahanol amgylchiadau anffodus, nid oedd llawer o'n haelodau ffyddlon yn bresennol, er hynny, cawsom gyfarfod pwrpasol, a thrafodwyd amrywiaeth o bynciau, y prosiectau sydd ar waith a rhaglen ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Ar ôl cwblhau y cyfarfod busnes, gwyliwyd sioe sleidiau luniau a dynnwyd gan Betty Wilson ar Sadwrn Barlys eleni, a wedyn cafwyd paned o de a rhywfaint o amser i gymdeithasu.
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.30yh ar Fedi 11eg yn Yr Hen Ysgol.
Ein siaradwr gwadd fydd Mr Edward Perkins.


Awst 2017.
Ar Awst 30ain, ymwelodd Neil a Serena Widdicombe o Awstralia a Eglwyswrw a chawsant eu cyfarfod yng Nghaffi Celt (Carnhuan) gan Mark Cole ac aelodau o Gymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw, mae Serena yn ymchwilio i'w hynafiaeth, a llawer ohonynt yn dod o ardal Eglwyswrw.
Ar ôl awr neu fwy yn mwynhau te a sgwrs yn y caffi, lle cyfunodd Mark a Serena gwybodaeth hanes teuluol, aeth Mark a hwy ar daith o amgylch mynwentydd lleol yn edrych ar beddau gyda chysylltiadau teuluol.
Cyhoeddodd Serena hyn ar Facebook yn ddiweddarach.
"Today I visited the farm in Eglwyswrw where my gg grandmother Ann Lewis grew up & my great grandmother Ellen Edwards spent a lot of time. Neil & I were met by Mark Cole my 4th cousin & a welcoming party from the Eglwyswrw Heritage Society. We were made to feel very special! Thank you Mark & Will for showing us important family history sites. Much appreciated".


Medi 2017.
Yn ein cyfarfod nos Lun, Medi 11eg yn Yr Hen Ysgol ein siaradwr gwadd oedd Mr Edward Perkins. Roedd gan Mr Perkins hanes diddorol iawn o dan y teitl “Hanes Arwerthwr”. Fi yn siarad am y gwaith o arwerthi dros y blynyddoedd. Ar ôl paned o de a chymdeithasau cynhaliwyd ein cyfarfod busnes. Cofeb Myfyr Emlyn oedd y pwnc pennaf a bu llawer o drafod a gwnaed llawer o benderfyniadau -
Cynhelir gwasanaeth a'r dadorchuddio ar ddydd Sadwrn, Hydref 21ain am 1.30yp, yng Nghapel Bethabara, Pontyglasier. Fydd y gwasanaeth yn cynnwys llawer o waith, cerddi, emynau a chaneuon Myfyr Emlyn a fydd na paned o de yn y Festri i ddod a’r seremoni i ben.
A fydd croeso i bawb. Rydym bellach wedi penderfynu gosod y Gofeb ym mynwent Capel Bethabara.
Mae Glynwen ein archwilydd wedi cael amser prysur yn ddiweddar gyda llawer o geisiai am wybodaeth wedi dod i’n cyfeiriad.
Dangoswyd ein gwerthfawrogiad i Betty Wilson am y ffotograffau gwych o’r orymdaith Sadwrn Barlys 2017, Roeddem wedi mwynhau ei gweld mewn sioe sleidiau yn ein cyfarfod mis Gorffennaf.
Siaradwr gwadd ar gyfer ein cyfarfod ar y 9fed o Hydref yn Yr Hen Ysgol fydd Mr Alun Davies, a’r teitl ‘Celwydd Golau’ fydd ein cyfarfod yn dechrau am 7.30yh fel yr arfer.


Hydref 2017
Yn ein cyfarfod ar nos Lun, Hydref y 9fed, cawsom anerchiad ardderchog gan Mr Alun Davies, efo’r teitl “Celwydd Golau”, bu yn adrodd straeon a oedd yn llawn hwyl ac wnaeth eu cyflwyno mewn modd a oedd yn hollol ddifyr. Gorffennodd ei sgwrs gyda stori mwy difrifol am ei hen ewythr William Young Davies a Brwydr Loos. Un o’r lluniau yr oedd wedi eu harddangos oedd “The Lone Tree of Loos” a baentiwyd gan goroeswr arall o’r frwydr honno, sef ‘Sargeant’ Handley-Read a wnaeth ei roi i William i gofio eu brofiad ofnadwy.
Yna cynhaliwyd cyfarfod busnes a ddechreuodd tua 9yh.
Bu trafod manylion y Ginio Nadolig ar Rhagfyr 11eg ym maenor Llwyngwair ac hefyd rhai digwyddiadau y flwyddyn nesaf fel dyddiad ein Trip ac ati.
Roedd rhaglen ar gyfer Gwasanaeth o Werthfawrogiad a’r Seremoni Ddadorchuddio Carreg Goffa Myfyr Emlyn ym Methabara ar Hydref 21ain bellach wedi ei gwblhau, ond oedd eisiau trafod manwl bwyntiau.
Roedd Glynwen wedi bod yn brysur eto yn ystod y misoedd diwethaf, ac roedd wedi paratoi llawer o ddogfennau pwysig ar gyfer ein Harchif, Diolch iddi am ei gwaith.
Fydd ein cyfarfod nesaf yn yr Hen Ysgol ar Dachwedd 13eg, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ‘AGM’ yn gyntaf ac wedyn cyfarfod busnes i’w ddilyn.


Tachwedd 2017
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 - Mynychwyd y cyfarfod yn dda.
Adroddiad y Cadeirydd.
Wnaeth Enid adrodd am ein gweithgareddau dros y deuddeng mis diwethaf, Parti Nadolig yn Maenordy Llwyngwair gyda siaradwr gwadd - Mr Conway Davies. Bu pedwar siaradwr arall yn ein diddanu yn ystod y flwyddyn - siaradwyr oedd Mrs. Jackie Llwyd Edwards; Mr Emyr Phillips; Mr Edward Perkins a Mr Alun Davies.
Ni allai ein siaradwr gwadd ar gyfer ein cyfarfod mis Ebrill, Conway Davies fod gyda ni, yn ei le dangoswyd ffilm o’r 1960au trwy garedigrwydd John Evans. Cawsom noson ddiddorol arall tra yn gwylio'r sioe sleidiau o luniau a gymerwyd gan Betty Wilson ar Ddydd Sadwrn Barlys 2017.
Aeth ein Cadeirydd ymlaen i sôn am ein gweithgareddau a diweddglo prosiect Myfyr Emlyn ar ddydd Sadwrn Hydref 21ain 2017.
Dywedodd ein Cadeirydd fod gwasanaeth a datguddio Carreg Goffa Myfyr Emlyn wedi yn mynd yn hynod o dda.
Soniodd am y profiad rhyfeddol o wrando ar Robert Jenkins yn canu un o ganeuon Myfyr Emlyn. "Yr Hen Gerddor".
Diolchodd Enid i bawb a helpodd gyda'r prosiect hwn, y rhai a wnaeth roddion ariannol, y bobl a gymerodd ran yn y Gwasanaeth, y merched a wnaeth brechdanau a gwasanaethu’r te, ond yn bennaf oll, y rhai a ddarparodd a chreu'r Garreg Goffa a'i gosod, llongyfarchwyd Rheinallt ar ei grefftwaith a hefyd ei gyfnither Elin Owen ar y ddyluniad. Roedd Enid yn gwerthfawrogi cydweithrediad y Parch Rhosier Morgan ac aelodau Capel Bethabara. Aeth ymlaen i fynegi ein diolch i Meilir Tomos am rhoi fenthyc y ‘keyboard’ ar gyfer y cyfeilydd - Margaret Rhys, ac am chwarae'r ‘keyboard’ wrth i'r gynulleidfa adael y capel, ac hefyd Gwyndaf a Heather am eu cymorth.
Mae’r Gymdeithas Treftadaeth yn gwerthfawrogi yn fawr y gwahoddiad gan Ieuan James a Tom Evans i gymryd rhan yn y prosiect hwn, Ieuan oedd asgwrn cefn y prosiect ac ef ddaeth o hyd i’r garreg drwy garedigrwydd ei gymdogion Mr & Mrs Neville Roberts. Ieuan, Rheinallt a Hefin Evans wnaeth osod yn Garreg Goffa yn ei lle.
Ychwanegodd Brenda at drafodaeth prosiect Myfyr Emlyn trwy longyfarch Mark Cole ar ei gyflwyniad a chafodd hyn ei gymeradwyo gan yr aelodau oedd yn bresennol.
Roedd llawer o bobl yn gyfrifol am lwyddiant y prosiect hwn, ac er gwaethaf yr arolygon yn gynnar yn y dydd pan ddaeth yn amser i Monica Sheaf, h.h. wyres Myfyr Emlyn ddadorchuddio y Garreg Goffa roedd y tywydd wedi tawelu fel pe bai yn rhan o’r cynllun.
Mae Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a’r Fro yn ddiolchgar i’n Cadeirydd Enid Cole a wnaeth dalu am y bwyd a hefyd ei baratoi yn gegin ‘Caffi Celt’ gyda chymorth gwirfoddolwyr.
Diolchodd hefyd swyddogion y Gymdeithas yn ôl eu henwau am eu gwaith dros y flwyddyn a hefyd y rheiny a wnaeth yn siwr bod gennym gwpaned o de a bisgedi ym mhob cyfarfod. Roedd hi bellach yn edrych ymlaen at y ginio Nadolig a blwyddyn lwyddiannus arall. Penderfynwyd ceisio help gyda chost argraffu ein llyfr nesaf. Bydd y llyfr yn ddwyieithog yn bennaf, mae llawer o syniadau wedi'u clustnodi i'w cynnwys yn ddiweddar oherwydd fod prosiectau eraill wedi eu cwblhau.
Trafodwyd pynciau eraill sef ein Cinio Nadolig ym mis Rhagfyr a phwy ddylai gael eu gwahodd fel gwesteion.
Cafwyd gohebiaeth a chyhoeddiadau a oedd yn adlewyrchu gweithgarwch cymdeithasol cynyddol yr ardal yr amser hyn o'r flwyddyn. Mae rhaglen ar gyfer 2018 yn barod a'r dyddiad a ddewiswyd ar gyfer ein Trip blynyddol yw Mai 19fed. Gofynnwyd i aelodau gyflwyno awgrymiadau i'w trafod yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd.
Diolchodd ein Cadeirydd i Glynwen am drefnu'r 'Llyfrgell' sydd wedi codi bron i £30 eleni.


Rhagfyr 2017
Ar Nos Lun, Rhagfyr 11eg, aeth tua 36 o aelodau a ffrindiau i ddathlu’r Nadolig ym Maenordy Llwyngwair gan fwynhau cinio blasus mewn awyrgylch gymdeithasol. Ar ôl y ginio cawsom ein diddani gan Richard Thomas "Dic y Vet" a siaradodd ar amrywiaeth o bynciau a’i dderbyniwyd yn dda gan aelodau a’n gwesteion.
Diweddglo pleserus iawn i weithgareddau'r flwyddyn. Blwyddyn Newydd Dda
Diolch i Marilyn a’r staff am eu croeso.
Fydd ein cyfarfod nesaf ar Ionawr 8fed yn Yr Hen Ysgol.
Siaradwraig fydd Olwen Thomas - ‘My VSO experience in Zambia’.

 


Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein helpu i fwynhau cyfnod arall o ddysgu am ein treftadaeth. Diolch hefyd i'r siaradwyr gwadd a fu yn ein diddanu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Diolch i'n swyddogion am eu gwaith, ac i bawb sydd wedi cyfrannu i wneud y Gymdeithas yn llwyddiant.

Gartref   Home