Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Home

Cofeb Ryfel Eglwyswrw

Eglwyswrw War Memorial

Mae’r bechgyn o ardal Eglwyswrw a syrthiodd yn ystod y Ddwy Ryfel Byd wedi eu hanrhydeddu gyda Chofeb newydd.
Cafodd gwasanaeth Coffa a Chysegru y Gofeb newydd ei gynnal yn Eglwys St Cristiolus ar Ddydd Sul y 10fed o Awst.
Er gwaethaf glaw trwm a storom daranau, roedd yr eglwys yn llawn a llawer yn gwrando ar y gwasanaeth o’r tu allan.
Cafwyd cyflwyniadau gan Band Pres Wdig cyn y gwasanaeth pan oedd y gynulleidfa yn cyrraedd yr eglwys ac ar adegau yn ystod seremoni cysegru’r Gofeb.
Y Canghellor Canon Gerwyn Morgan oedd yn arwain y gwasanaeth gyda chymorth y Parch Gwynfi Jenkins a Mrs Hazel Burn.
Trefn y gwasanaeth yn fyr -
Croeso a chyflwyniad gan Mr Robert Smith (warden yr eglwys).
Darlleniadau gan Uchel Siryf Dyfed a hefyd Mr Islwyn Evans (warden yr eglwys).
Anerchiad gan y Gwir Barchedig J.Wyn Evans, Arglwydd Esgob Tyddewi.
Canwyd dau emyn yn ystod y gwasanaeth a’r organyddes oedd Mrs Brenda James.
Parhawyd y gwasanaeth y tu allan lle dadorchuddiwyd y Gofeb gan Mr Steven John o “West Wales War Memorial Project” Amwythig. Bendithiwyd y Gofeb newydd gan yr Arglwydd Esgob.
Cyhoeddwyd enwau'r milwyr gan y Cynghorydd John Davies, ac am pob enw gosodwyd croes fach bren ger y Gofeb gan blant lleol. Gosodwyd teyrngedau gan gynrychiolwyr penodol ac aelodau teuluoedd y rhai a enwir. Yr Arglwydd Raglaw Dyfed ddarllenodd 'Yr Anogaeth' ac ar ôl galwad ‘Last Post' bu dwy funud o dawelwch.
Yn dilyn yr anthemau a’r fendith derfynol roedd lluniaeth wedi ei baratoi yn neuadd y pentref 'Yr Hen Ysgol' lle bu byddin o ferched lleol dan arweiniad Mair Rees MBE yn gweithio'n galed am oriau ar fore’r Sul a'r diwrnod cynt.
Yno hefyd roedd arddangosfa o'i gwaith gan hanesydd lleol yr ymchwilydd Heather Tomos sydd wedi ymchwilio a dogfennu hanes pob un a enwir ar y Gofeb.
Roedd y digwyddiad ar y Sul wedi ei drefnu gan aelodau eglwys St Cristiolus dan arweiniad warden eglwys Robert Smith.
Ariannwyd y prosiect Cofeb Ryfel Eglwyswrw gan Gymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a’r Fro ac maent yn ddiolchgar i Gyngor Cymuned Eglwyswrw am eu rhodd, ac yn ddiolchgar hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu.
Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw hefyd oedd yn gyfrifol am y gwaith ymchwil gyda chymorth yr ymchwilwyr a’r awduron Steven John; Heather Tomos a David Griffiths.
Dyluniwyd y Gofeb a'i hadeiladu gan Malcolm Gray o Glasfryn Engraving, Tyddewi ac fe’i gosodwyd yn ei lle gyda chymorth Dylan Thomas, Crane Hire, Boncath.
Mae y nifer o wirfoddolwyr parod o gychwyn y prosiect hon bron ddwy flynedd yn nol, hyd y Gwasanaeth Cysegru ar y Dydd Sul yn dystiolaeth o’r gwerthfawrogiad a’r chydymdeimlad dwys i’r bechgyn a syrthiodd a chyda eu teuluoedd.

 

Men from the Eglwyswrw area who fell during both world wars have been honoured with a new memorial. A service of Remembrance and Dedication was held at St Cristiolus church on Sunday August 10th.
Despite heavy rain and a lighting strike on one of the sound relay speakers in the cemetery, an overflowing church witnessed a very poignant service and ceremony. Goodwick Brass band played before the service as people entered the church and at times during the ceremony and dedication of the memorial.

The service was conducted by Canon Chancellor Gerwyn Morgan assisted by Rev Gwynfi Jenkins and Mrs Hazel Burn.
Welcome and introduction was by Mr Robert Smith (church warden). Reading by the High Sheriff of Dyfed and by Mr Islwyn Evans (church warden). Address by the Right Reverend J.Wyn Evans, Lord Bishop of St Davids.
The organist was Mrs Brenda James
The service continued outside as Mr Steven John of West Wales War Memorial Project unveiled the memorial.


The blessing of the new memorial was by the Lord Bishop.
As the names of the fallen were read out by Councillor John Davies, school children placed a small wooden cross for each at the foot of the memorial. Tributes were laid by dignitaries and families of the fallen. The Lord Lieutenant of Dyfed read ‘The Exhortation’ and after sounding of ‘The Last Post’ there was a two minutes silence.
Following the anthems and the final blessing there was food at the village hall ‘Yr Hen Ysgol’ where an army of local ladies led by Mair Rees MBE had worked hard for hours on Sunday morning and the previous day.
There also, local historian and researcher Heather Tomos who has researched and documented all those named on the new war memorial had an exhibition of her work.
The whole event on Sunday was organized by St Cristiolus’ church members led by church warden Robert Smith.
The War Memorial project was financed by Eglwyswrw and District Heritage Society and they are thankful to Eglwyswrw Community Council for their donation, thanks also to all who have contributed.
Research for the project was also done by the Heritage Society with the help of researchers and authors Steven John; Heather Tomos and David Griffiths.
The memorial was designed and constructed by Malcolm Gray of Glasfryn Engraving, St Davids and installed with the help of Dylan Thomas, Crane Hire, Boncath.
The amount of willing volunteers from the initial planning of this project to the dedication service is evidence of people’s overwhelming gratitude and sympathy to the fallen and their families.

   
   

 

Gartref   Home